Idealne stanowisko pracy - wyzwanie dla lidera

Aby w wyniku wykonania pracy doszło do osiągnięcia zadowolenia i satysfakcji, osoba, która tę pracę wykonuje, musi mieć przekonanie, że to co robi przynosi pożytek innym, nie narusza jej kodeksu wartości, stanowi wyzwanie i w związku
z wykonywaną pracą może być z siebie dumna.

Najsilniejszymi motywatorami do podejmowania działań oraz zaangażowania
w pracę są nagrody godnościowe, czyli satysfakcja i uznanie. Podejmując jakiekolwiek działania, musimy wiedzieć, że otrzymamy nagrodę w postaci korzystnych dla nas wartości, aby wykonywać ją z większym zapałem.

Motywowanie pracownika tylko za pomocą nagrody materialnej  jest nie skuteczne
i związane jest z zjawiskiem nasycenia, które następuje po otrzymaniu nagrody za wykonaną pracę. Głównym problemem jest pojawienie się później kolejnych oczekiwań co do wynagrodzenia (psycholodzy biznesu twierdzę, że materialna podwyżka wynagrodzenia motywuje pracownika do większego zaangażowania maksymalnie na okres od 3 do 6 miesięcy - rysunek 1), jednak siła tej nagrody
w miarę powtarzalnego oddziaływania słabnie. Aby więc utrzymać reakcję na nagrodę na stałym poziomie musielibyśmy ją ciągle eskalować.


aaaapng

 

Warto zauważyć, że w odróżnieniu od nagród materialnych, nagrody godnościowe
w większej mierze wypłacamy sobie sami. O ile bycie akceptowanym przez innych wymaga czynnego stosunku kogoś do nas, o tyle poczucie własnej dumy z siebie
w znacznej części zależy od nas i jest wynikiem naszej własnej oceny dotyczącej tego, co robimy i jak postępujemy.

Aby wykonywana przez nas praca miała należyty przebieg i w ogóle mogła być realizowana musimy zacząć od podstaw. Nasze stanowisko pracy musi być wyposażone w trzy składowe:

-         warsztat pracy – wszystkie niezbędne do wykonania zadania narzędzia materialne (budynki, maszyny, urządzenia, surowce, artykuły biurowe itp.)
i niematerialne (procedury, schematy działania, standardy, regulaminy itp.);

-         wynagrodzenia – korzyści pozapłacowe, abyśmy nie musieli szukać ich
w innym miejscu. Do składowych zaliczmy posiłki w miejscu pracy, działania integracyjne, możliwości rozwoju osobistego itp., pod warunkiem jednak, że są ogólnodostępne, a nie przyznawane jako nagrody;

-         przyjazne środowisko społeczne – atmosfera partnerstwa, zaufania, swobody podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności.

Dwie pierwsze składowe tego wyposażenia są konieczne, aby praca w ogóle mogła być wykonywana, trzecia – aby była realizowana w sposób skuteczny. Są to więc podstawowe trzy warunki konieczne do dobrego wykonania pracy.

Samo stworzenie tych warunków nie przesądza jeszcze o tym, że obowiązki zostaną wykonane dobrze. Praca monotonna, zrutynizowana, niestwarzająca pola do kreatywności na ogół nie jest przez nas ceniona. Dopiero pojawianie się wyzwań buduje zaangażowanie niezbędne do tego, aby praca nadawała sens naszemu życiu i w związku z tym była wykonywana z pełnym przekonaniem. Co więcej, ilekroć wyzwanie zostanie zrealizowane, musi się pojawić kolejne, gdyż osiągnięty cel
w postaci zakończonej przez nas pracy przestaje być bodźcem do dalszego działania.

Rolą każdego dobrego lidera jest nieustanne podnoszenie wyzwania oraz prowadzenie do ciągłego doskonalenia stanowiska pracy, ponieważ nagroda godnościowa za podołanie temu jest „wypłacana” przez wykonawców samym sobie. To również lider zespołu powinien promować, aby ludzie sami próbowali sobie te wyzwania stawiać.

Najprawdopodobniej część osób powie, że są zawody, gdzie o wyzwania jest łatwo, ale również takie, gdzie trzeba ich poszukać i co wtedy?

Naukowa praca badawcza, tworzenie nowych rozwiązań, realizowanie ambitnych projektów to przykłady zadań, gdzie wyzwań nie trzeba szukać. Co jednak, gdy wykonywane obowiązki mają charakter rutynowy i same w sobie nie są zbyt porywające, jak choćby linia montażowa? Gdzie wtedy szukać inspirujących wyzwań?

Okazuje się, że uniwersalnym źródłem inspiracji przy każdym rodzaju stanowiska pracy jest postawienie zadania doskonalenia tego, co już robimy, a więc podnoszenia jakości naszego produktu lub usługi, poszukiwanie nowych rozwiązań organizacji pracy, nowych narzędzi i sposobów jej wykonywania. Stwarza to nieograniczone pole do rozwijania kreatywności i innowacyjności. Między innymi temu zawdzięcza swoją skuteczność zarządzanie kompleksową jakością TQM. Żeby jednak doskonalenie naszej pracy było możliwe trzeba znać narzędzia, które możemy w tym celu wykorzystać.

Już niedługo udostępnimy szkolenie on-line na temat „Kompleksowe  narzędzia do doskonalenia”, gdzie znajdzie się 12 różnych narzędzi, dzięki którym dowiesz się jak można podnosić wydajność procesów oraz doskonalić prace swoją i współpracowników. Zapisz  się poniżej, a otrzymasz informację o dostępności szkolenia w pierwszej kolejności oraz specjalny bonus.


Poprawianie warunków pracy nie jest niczym nagannym lub szkodliwym. Faktem jest, że korzyści i wartości społeczne powinny być z góry zapewnione, a nie traktowane jako nagrody. W literaturze można znaleźć poglądy, iż one same w sobie nie stanowią motywatorów jednak ich brak jest demotywujący. Stąd też wynika,  że nie wymagają one intensyfikacji, choć oczywiście lepsze warunki pracy pomagają sprostać wyzwaniom, a więc przyczyniają się do efektywniejszych jej wyników.

Aby praca była wykonywana dobrze i z pełnym zaangażowaniem, jej środowisko musi z jednej strony dostarczać wyzwań, aby pojawiły się chęci, a z drugiej – stanowisko powinno być odpowiednio wyposażone.

Z tego punktu widzenia wynagrodzenie nie jest „nagrodą” za pracę, ale w tym samym stopniu elementem wyposażenia środowiska pracy, jak każde inne narzędzie potrzebne do realizacji naszych działań: samochód czy komputer.

Podobnie jest z przyjaznym otoczeniem społecznym. Abyśmy mogli skutecznie pracować musimy, czuć się w pracy dobrze, widzieć wokół siebie życzliwych partnerów, a nie zawistnych konkurentów, nie tracić czasu na potyczki i wojny podjazdowe. Jest to więc kolejny element wyposażenia środowiska pracy.

Wśród naszych obserwacji wynika, że właściciele firm czasami próbują
z wyprzedzeniem spełniać różne zachcianki pracowników, zapominając jednocześnie o stawianiu przed nimi wyzwań. W rezultacie pracownicy zachowywali się jak rozpuszczone dzieci oraz nie podnosiło to motywacji do pracy co ma być kluczowym elementem.

Opisana tu koncepcja modelu nagrody godnościowej oraz motywacji pracowników do pracy poprzez stawianie wyzwań i doskonalenie jest przykładem idealnego stanowiska pracy, co nie oznacza, że nie jest możliwy ponieważ realizowany jest
w organizacjach zarządzanych strukturą sieciową. W naszej ocenie jest to model najskuteczniejszy i najbezpieczniejszy dla firmy ponieważ nie udostępnia przestrzeni do nieuczciwych zagrywek.