Wdrożenia systemów

Wdrażamy systemy zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, AS 9100/9120, ISO 27001, RODO. Koszt wdrożenia zależy od wielkości i złożoności organizacji. W celu indywidualnej wyceny prosimy o kontakt.

Wdrożenie każdego systemu składa się z następujących

 • AUDIT WSTĘPNY 

  Analiza działań oraz dokumentów wewnętrznych firmy określenie zakresu niezbędnych działań dla spełnienia wymogów normy.
  Przeprowadzenie auditu na zgodność działań prowadzonych w poszczególnych procesach, funkcjonującej dokumentacji i zapisów.
  Ustalenie konkretnych zadań poszczególnym pracownikom i zespołom;

 •  

 • SZKOLENIE WSTĘPNE

  Szkolenie kadry i pracowników Przedsiębiorstwa z zakresu wymagań systemu, oraz metodyki budowy i wdrażania Systemu Zarządzania Jakością w Firmie.
  Wyjaśnienie kolejnych działań koniecznych dla wdrażania systemu jakości;

 •  

 • IDENTYFIKACJA I OKREŚLENIE PROCESÓW

  Zapoznanie się z działaniami prowadzonymi w Przedsiębiorstwie. Identyfikacja i określenie procesów dotyczących jakości występujących w firmie. Ustalenie powiązań pomiędzy poszczególnymi procesami. Zdefiniowanie regulacji odnośnie zarządzania zidentyfikowanymi procesami oraz zapewnienia nadzorowanych warunków ich realizacji.
  Zdefiniowanie dodatkowych procesów wymagających uregulowania w systemie w tym między innymi ciągłe doskonalenie, audity wewnętrzne itp.;

 •  

 • STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

  Wprowadzenie zmian organizacyjnych niezbędnych dla skutecznego i efektywnego funkcjonowania systemu zarządzania jakością. Przeanalizowanie uregulowań w zakresie podziału odpowiedzialności. Wprowadzenie niezbędnych zmian w schemacie organizacyjnym. Modyfikacje zakresów obowiązków, ustalenie nowych funkcji stanowisk dla działań wymaganych systemem.

 •  

 • POLITYKA JAKOŚCI I CELE JAKOŚCI

  Analiza strategii firmy ukierunkowana zarówno na zewnątrz firmy (klienci, dostawcy i kooperanci), jak i w stosunku do wewnętrznych potrzeb firmy (uwzględnienie relacji z pracownikami, zasady podejmowania nowych zadań/ celów, potrzeba ciągłego doskonalenia i pracy zespołowej);

 •  

 • REGULACJE SYSTEMOWE – DOKUMENTACJA

  Opracowanie, analiza i weryfikacja projektów dokumentów systemowych (procedur, instrukcji, formularzy) oraz ich wdrażanie – konsultacje.
  Opisanie sposobów postępowania w celu zapewnienia nadzorowanych przebiegów procesów i realizacji działań. Weryfikacja powiązań zawartych w poszczególnych dokumentach;

   
  UWAGA:
  W ramach współpracy proponujemy 2 sposoby opracowywania dokumentacji systemowej:

  • Wszystkie dokumenty są opracowywane przez Konsultantów PROGRES na podstawie informacji uzyskanych w Przedsiębiorstwie poprzez przeprowadzenie wizji lokalnych oraz wywiadów z pracownikami odpowiedzialnymi za dany obszar. Weryfikacja projektów dokumentów polega na dokładnym ich przeanalizowaniu i omówieniu przez pracowników odpowiedzialnych za dany obszar wraz z Konsultantem odpowiedzialnym za dany projekt. Dopiero po uzyskaniu akceptacji pracowników i kierownictwa Konsultant rozpoczyna prace związane z wdrożeniem danego dokumentu (szkolenie personelu);

  • Dokumenty są opracowywane przez pracowników wdrażającej system Organizacji na podstawie wskazań i informacji przekazywanych przez Konsultantów i Szkoleniowców PROGRESS. Opracowane dokumenty są weryfikowane przez konsultantów pod kątem wszelkiego rodzaju występujących w nich niedociągnięć i ich słabych stron. Na podstawie niniejszych uwag odpowiedzialni za opracowanie danego dokumentu dokonują stosownych zmian i poprawek.

   

 • AUDITY WEWNĘTRZNE

  Przeprowadzenie auditu wewnętrznego całego systemu jakości ISO 9001 wdrożonego w Organizacji.
  Przeprowadzenie auditów wewnętrznych dla poszczególnych procesów występujących w firmie. Wskazanie obszarów niezgodnych oraz nie w pełni efektywnych w stosunku do uregulowań (procedury, instrukcje);

 •  

 • DZIAŁANIA KORYGUJĄCE, ZAPOBIEGAWCZE I DOSKONALĄCE

  Wprowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych po przeprowadzonym audicie systemu zarządzania jakością ISO 9001.
  Przeanalizowanie przyczyn zidentyfikowanych problemów. Zaplanowanie działań oraz nadzorowanie ich realizacji wraz z oceną skuteczności (w przypadku zakończenia działań);

 •  

 • PRZEPROWADZANIE PRZEGLĄDU SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ.

  Ocena dotychczasowej skuteczności poszczególnych obszarów działania firmy, realizacja przyjętej strategii (polityki jakości, celów) firmy, ocena zadowolenia klientów, analiza wyników auditów wewnętrznych, działań korygujących i zapobiegawczych, analiza niezgodności i możliwości doskonalenia, ocena zaangażowania pracowników, analiza przydatności infrastruktury, ocena skuteczności komunikacji wewnętrznej i wymiany informacji;

 •  

 • AUDIT CERTYFIKUJĄCY ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI (opcjonalnie)

  Gwarantujemy Państwu obecność konsultanta podczas auditu certyfikującego lub zapewnienia odpowiedniego wsparcia merytorycznego. Często wsparcie to jest potrzebne w przypadku kiedy jest to do Organizacji jej pierwszy audit.
  Do naszych obowiązków należy również ułatwienie komunikacji pomiędzy Państwa Organizacją, a jednostką certyfikującą oraz auditorami tej jednostki.