Branża medyczna

Certyfikacja ISO w Branży Medycznej

ISO w branży medycznej ma szczególne znaczenie, gdyż pozwala Placówkom Medycznym na łatwiejsze pozyskiwanie pieniędzy z NFZ i innych środków budżetowych.

 

Zgodnie z najnowszym Zarządzeniem Prezesa NFZ Placówki Medyczne podczas kontraktacji w roku 2018 uzyskają dodatkowe punkty podczas kontraktacji za:

 • certyfikat ISO 9001
 • certyfikat ISO 27001

 

Posiadanie wszystkich certyfikatów to dodatkowe punkty podczas kontraktacji. Szczegóły oraz ilość punktów za poszczególne certyfikaty określana jest w zarządzeniach.

Warunkiem uznawalności certyfikatu przez NFZ jest posiadanie akredytacji przez jednostkę wydającą certyfikat.

 

 

Jednakże nie tylko Placówki świadczące usługi w ramach NFZ interesują się certyfikacją. służba zdrowia świadczy usługi, a renoma w branży usługowej ma bardzo duże znaczenie. Opinię na temat świadczonych usług można uzyskać od osób, które z danych usług korzystają, bądź oprzeć się na funkcjonującej na rynku renomie danej firmy. Argumentem przy wyborze konkretnej firmy wśród wielu jest posiadanie przez nią certyfikatu ISO, potwierdzającego wdrożenie norm jakościowych. Dzisiaj certyfikat ISO 9001 to znak coraz częściej rozpoznawalny na rynku i w społeczeństwie, a więc wśród potencjalnych klientów każdej organizacji czy instytucji.

 

Korzyści z wdrożenia i certyfikacji systemów zarządzania w służbie zdrowia:

 • uzyskanie dodatkowych punktów podczas kontraktacji NFZ, oznaczające wymierne korzyści dla Placówek Medycznych,
 • podnoszenie jakości usług, zagwarantowanie pacjentom, że poziom oferowanej opieki zdrowotnej nie może być niższy niż zadeklarowany przez dyrekcję/właściciela w opracowanej polityce jakości,
 • usprawnienie i optymalizacja procesów zarządzania, zwiększenie efektywności działania, co z kolei ma doprowadzić do zminimalizowania kosztów i poprawę kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
 • wzrost wiarygodności i zaufania do placówki służby zdrowia jednostek go finansujących, co ma wpływ na wielkość pozyskiwania środków finansowych na bieżącą działalność,
 • zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa branży medycznej na rynku usług medycznych,
 • poprawa komunikacji, zewnętrznej i wewnętrznej, zwiększenie motywacji i świadomości pracowników,
 • kreowanie wizerunku placówki służby zdrowia jako zdolnej do zapewnienia właściwej opieki pacjentom,
 • uporządkowanie dokumentacji, procedur postępowania oraz przypisania poszczególnym stanowiskom jednoznacznych zakresów odpowiedzialności,
 • wykorzystanie rozpoznawalnego na całym świecie certyfikatu do celów marketingowych.

 

Zalecane systemy w branży medycznej:

 • System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001
 • System Zarządzania Jakością dla branży medycznej wg normy EN 15224
 • System Zarządzania Jakością w przemyśle medycznym wg normy ISO 13485
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001
 • System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001
 • System Zarządzania w labolatoriach wg ISO 17025