Polityka prawna

Z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych w ten sposób, że zacznie być stosowane nowe, ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych 2016/679 („RODO”). W związku z tym pragniemy skierować do Państwa niniejszą informację mającą na celu poinformowanie o tym, jak przetwarzamy dane osobowe, gromadzone w toku w ramach świadczonych przez nas usług oraz realizacji Newslettera.
Administrator danych osobowych jest Progress Daniel Lampart z siedzibą w Rzeszowie, ul. Nowosądecka 2/29, e-mail: biuro@progress-szkolenia.com.pl
Operatorem portalu https://progress-szkolenia.com.pl jest Progress Daniel Lampart z siedzibą w Rzeszowie, ul. Nowosądecka 2/29.
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować się na adres poczty elektronicznej: biuro@progress-szkolenia.com.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: biuro@progress-szkolenia.com.pl
Źródło pozyskiwania Państwa danych:

Dane osobowe przetwarzane w Progress Daniel Lampart uzyskiwane są bezpośrednio od Państwa, czyli osób korzystających z usług lub zapisujących się na nasze Newslettery lub webinary.

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
• prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (złożenia wniosku o informację o przetwarzanych danych oraz uzyskania ich kopii, w tym kopii własnych danych osobowych, które są przekazywane do państwa trzeciego) oraz prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), a także prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora danych (w zakresie określonym art. 20 RODO).
• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
• w szczególnych sytuacjach mogą w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Progress Daniel Lampart danych osobowych, jeżeli podstawą wykorzystania danych jest prawnie usprawiedliwiony interes Progress Daniel Lampart lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu sprzeciwu, Progress Daniel Lampart nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że Progress Daniel Lampart wykaże, że istnieją:
o ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec a interesów, praw i wolności danej osoby, lub
o podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.