Wdrożenia i certyfikacja systemów ISO

Wdrażamy systemy zarządzania według norm:

 • ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, AS 9100/9120, ISO/IEC 27001, Inne systemy branżowe.

Nie wiesz jak wdrożyć system ISO 9001 i uzyskać certyfikat?


Nie szkodzi my przeprowadzimy Cie przez ten proces od A do Z krok po kroku.
 • Zidentyfikowane procesy oraz procedury działania, pozwolą Ci lepiej zarządzać firmą i uniknąć chaosu, 
 • Mierzalne wyniki pokażą Ci które procesy działają dobrze, a które należy doskonalić,
 • Dzięki wdrożonemu standardowi wykonywania działań poprawi się, wydajności pracy oraz wiedzy, co i dlaczego dzieje w Twojej firmie oraz jak i co poprawiać.

Jeżeli tak jest, to dobrze trafiłeś. My budujemy skuteczne procesy, doskonałe systemy zarządzania jakością i dowozimy rezultaty.

Jak się z nami pracuje?

 • Rozmowa

  Telefonicznie, mejlowo lub na wideokonferencji doprecyzowujemy zakres zlecenia. Ustalamy najważniejsze fakty. W ten sposób przygotowujemy się do drugiego kroku.

 • Oferta

  Przygotowujemy propozycję działań, które naszym zdaniem należałoby podjąć. Mogą być zupełnie inne niż to, o co nas zapytasz! Zawsze działamy z myślą o interesie klienta i tak też przygotowujemy ofertę - rekomendujemy i doradzamy, nie jesteśmy tylko biernymi wykonawcami.

 • Umowa

  Praca pracą, ale papierologia musi być w porządku!

 • Harmonogram
  i plan działania Naszym zdaniem klient musi być poinformowany, co kiedy i dlaczego dzieje się z jego firmą. Dlatego współpracę zaczynamy od przygotowania harmonogramu, który dokładnie określi, czym będziemy się po kolei zajmować oraz planu, który to prezentuje.

 • Działamy!

  Zaczynamy pracę, ale cały czas pozostajemy w kontakcie, by ustalać jej kierunek i dopasować się do Twojego biznesu i specyfiki branży.

Co Ty zyskujesz?

 • BARDZO konkurencyjną cenę wdrożenia i certyfikacji, dzięki współpracy wieloma jednostkami certyfikującymi (skontaktuj się z nami i porównaj cenę swojej obecnej certyfikacji z naszą)
 • Gwarancję uzyskania certyfikatu ISO 9001 (lub innego branżowego)
 • Doskonalący Twoje procesy system zarządzania jakością, poprzez wdrożone procedury dopasowane do Twojej praktyki działania
 • Udokumentowane raporty z rekomendowanymi działaniami dążącymi do rozwoju Twojej firmy.
 • Wsparcie merytoryczne specjalistów, audytorów wiodących, w uszczupleniu i optymalizacji procesów dzięki, czemu zyskujecie czas, wydajność i spore oszczędności pieniędzy.
 • Szkolenia i doradztwo dla Ciebie i Twoich pracowników, certyfikaty.
 • Możliwość z skorzystania z naszą dedykowanej Platformy, ze szkoleniami online.

Przykładowe korzyści dla wybranych branż:

Produkcja:
 • Wymóg posiadania certyfikatu coraz częściej jest stawiany przedsiębiorstwom produkcyjnym przez konrahentów - odbiorców. Dzięki certyfikacji możesz dotrzeć do nowych klientów, rynków, branż., tak jak wielu naszych klientów produkcyjnych.
 • wzrost efektywności i produktywności dzięki procedurom działania,
 • usprawnienie procedury wdrażania nowych pracowników,
 • jasny podział kompetencji i odpowiedzialności,
 • ujawnienie rezerw w zasobach i zdolności wytwórczej,
 • zmniejszenie strat wynikających z wadliwych wyrobów i ujawnienie źródeł ich powstawania.
Ochrona Zdrowia (przychodnie, szpitale, placówki medyczne)
 • Dzięki certyfikacji ISO możesz pozyskać dodatkową punktację do kontraktach z NFZ
 • wzrost efektywności obsługi pacjenta dzięki jasnym procedurom działania,
 • usprawnienie procedury wdrażania nowych pracowników,
 • ujawnienie przyczyn błędów w procesach
Szkolenia, edukacja
 • Dzięki certyfikacji ISO, uzyskujesz możliwość realizacji szkoleń z dofinansowanie 80% z Bazy Usług Rozwojowych
 • wzrost efektywności obsługi obsługi klienta i realizacji usług dzięki jasnym procedurom działania,
 • wdrożenie procesu identyfikacji potrzeb szkoleniowych i edukacyjnych dzięki sprawdzonym programom badania wymagań, dzięki czemu możesz poszerzyć ofertę oraz liczbę kursantów dopasowując jeszcze lepiej ofertę

Chcesz poznać więcej szczegółów o sposobie wdrożenia, certyfikacji i cenie?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz lub zadzwoń i porozmawiajmy

Kontakt telefoniczny w zakresie wdrożeń i certyfikacji: 739 002 162

Wdrożenie każdego systemu składa się z następujących

 • AUDIT WSTĘPNY 

  Analiza działań oraz dokumentów wewnętrznych firmy określenie zakresu niezbędnych działań dla spełnienia wymogów normy.
  Przeprowadzenie auditu na zgodność działań prowadzonych w poszczególnych procesach, funkcjonującej dokumentacji i zapisów.
  Ustalenie konkretnych zadań poszczególnym pracownikom i zespołom;

 •  

 • SZKOLENIE WSTĘPNE

  Szkolenie kadry i pracowników Przedsiębiorstwa z zakresu wymagań systemu, oraz metodyki budowy i wdrażania Systemu Zarządzania Jakością w Firmie.
  Wyjaśnienie kolejnych działań koniecznych dla wdrażania systemu jakości;

 •  

 • IDENTYFIKACJA I OKREŚLENIE PROCESÓW

  Zapoznanie się z działaniami prowadzonymi w Przedsiębiorstwie. Identyfikacja i określenie procesów dotyczących jakości występujących w firmie. Ustalenie powiązań pomiędzy poszczególnymi procesami. Zdefiniowanie regulacji odnośnie zarządzania zidentyfikowanymi procesami oraz zapewnienia nadzorowanych warunków ich realizacji.
  Zdefiniowanie dodatkowych procesów wymagających uregulowania w systemie w tym między innymi ciągłe doskonalenie, audity wewnętrzne itp.;

 •  

 • STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

  Wprowadzenie zmian organizacyjnych niezbędnych dla skutecznego i efektywnego funkcjonowania systemu zarządzania jakością. Przeanalizowanie uregulowań w zakresie podziału odpowiedzialności. Wprowadzenie niezbędnych zmian w schemacie organizacyjnym. Modyfikacje zakresów obowiązków, ustalenie nowych funkcji stanowisk dla działań wymaganych systemem.

 •  

 • POLITYKA JAKOŚCI I CELE JAKOŚCI

  Analiza strategii firmy ukierunkowana zarówno na zewnątrz firmy (klienci, dostawcy i kooperanci), jak i w stosunku do wewnętrznych potrzeb firmy (uwzględnienie relacji z pracownikami, zasady podejmowania nowych zadań/ celów, potrzeba ciągłego doskonalenia i pracy zespołowej);

 •  

 • REGULACJE SYSTEMOWE – DOKUMENTACJA

  Opracowanie, analiza i weryfikacja projektów dokumentów systemowych (procedur, instrukcji, formularzy) oraz ich wdrażanie – konsultacje.
  Opisanie sposobów postępowania w celu zapewnienia nadzorowanych przebiegów procesów i realizacji działań. Weryfikacja powiązań zawartych w poszczególnych dokumentach;

   
  UWAGA:
  W ramach współpracy proponujemy 2 sposoby opracowywania dokumentacji systemowej:

  • Wszystkie dokumenty są opracowywane przez Konsultantów PROGRESS na podstawie informacji uzyskanych w Przedsiębiorstwie poprzez przeprowadzenie wizji lokalnych oraz wywiadów z pracownikami odpowiedzialnymi za dany obszar. Weryfikacja projektów dokumentów polega na dokładnym ich przeanalizowaniu i omówieniu przez pracowników odpowiedzialnych za dany obszar wraz z Konsultantem odpowiedzialnym za dany projekt. Dopiero po uzyskaniu akceptacji pracowników i kierownictwa Konsultant rozpoczyna prace związane z wdrożeniem danego dokumentu (szkolenie personelu);

  • Dokumenty są opracowywane przez pracowników wdrażającej system Organizacji na podstawie wskazań i informacji przekazywanych przez Konsultantów i Szkoleniowców PROGRESS. Opracowane dokumenty są weryfikowane przez konsultantów pod kątem wszelkiego rodzaju występujących w nich niedociągnięć i ich słabych stron. Na podstawie niniejszych uwag odpowiedzialni za opracowanie danego dokumentu dokonują stosownych zmian i poprawek.

   

 • AUDITY WEWNĘTRZNE

  Przeprowadzenie auditu wewnętrznego całego systemu jakości ISO 9001 wdrożonego w Organizacji.
  Przeprowadzenie auditów wewnętrznych dla poszczególnych procesów występujących w firmie. Wskazanie obszarów niezgodnych oraz nie w pełni efektywnych w stosunku do uregulowań (procedury, instrukcje);

 •  

 • DZIAŁANIA KORYGUJĄCE, ZAPOBIEGAWCZE I DOSKONALĄCE

  Wprowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych po przeprowadzonym audicie systemu zarządzania jakością ISO 9001.
  Przeanalizowanie przyczyn zidentyfikowanych problemów. Zaplanowanie działań oraz nadzorowanie ich realizacji wraz z oceną skuteczności (w przypadku zakończenia działań);

 •  

 • PRZEPROWADZANIE PRZEGLĄDU SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ.

  Ocena dotychczasowej skuteczności poszczególnych obszarów działania firmy, realizacja przyjętej strategii (polityki jakości, celów) firmy, ocena zadowolenia klientów, analiza wyników auditów wewnętrznych, działań korygujących i zapobiegawczych, analiza niezgodności i możliwości doskonalenia, ocena zaangażowania pracowników, analiza przydatności infrastruktury, ocena skuteczności komunikacji wewnętrznej i wymiany informacji;

 •  

 • AUDIT CERTYFIKUJĄCY ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI (opcjonalnie)

  Gwarantujemy Państwu obecność konsultanta podczas auditu certyfikującego lub zapewnienia odpowiedniego wsparcia merytorycznego. Często wsparcie to jest potrzebne w przypadku kiedy jest to do Organizacji jej pierwszy audit.
  Do naszych obowiązków należy również ułatwienie komunikacji pomiędzy Państwa Organizacją, a jednostką certyfikującą oraz auditorami tej jednostki.


Koszt wdrożenia zależy od wielkości i złożoności organizacji. W celu indywidualnej wyceny prosimy o kontakt.

Kontakt telefoniczny w zakresie wdrożeń i certyfikacji: 739 002 162

Nasi Klienci                              Nasz certyfikat Jakości